දායකවෙන්න!


# ඔබ (ආත්මාර්ථය) වෙනුවෙන් හෝ/හා මෙරමා (පරාර්ථය / ඔබේ දුවාදරුවන් / රටේ දුවාදරුවන්) වෙනුවෙන්, මෙම වෙබ්අඩවිය තුළ ඇති පරිවර්තනය නොකළ හෝ වඩාත් සරලව පරිවර්තනය විය යුතු එක් පාඩමක් වෙනුවෙන් හෝ ඔබට දායකත්වය දැක්විය හැක.

# ගූගල් පරිවර්තන (Google Translate) හෝ යාන්ත්‍රික පරිවර්තනයන්ගේ (Machine Translation) වහලුන් නොවී, සිංහල ව්‍යාකරණයන්ට සමගාමී ප්‍රශස්ත පරිවර්තන සැපයීම නම් වූ අපගේ පරමාර්ථයේ කොටස් කරුවෙකු ලෙස ඔබත් (පිං-සිතින් / කුසල්-සිතින් / සත්-සිතින්) දායකවන්න!

# කරුණාකර, 1. පාඩමේ අංකය (පාඩම් අංක) දක්වා, 2. ඔබ කැමති (සාධාරණ) මුදලක් පරිත්‍යාග කර, 3. ගෙවූ මුදල හා ක්‍රමය සඳහන් කර, අප වෙත එවන්න!

[එම පරිවර්තන පාඩම / පාඩම් හෝ ඕනෑම ලිපියක් මේ වගේ / මේ වගේ ඔබේ නමින් ම  පරිවර්තනය කරවා ගන්න.]

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll