තිරිසන් සතුන්ගෙන් නැඟෙන ශබ්ද - 158

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Shabda Niyojanayakarana Kriyapada - ශබ්ද නියෝජනයකරන ක්‍රියාපද - Verbs Expressing Sounds.

Thirisan Sathungen Nengena Shabda - තිරිසන් සතුන්ගෙන් නැඟෙන ශබ්ද - Sounds Made By Animals.

මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත! 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Horses neigh. When they neigh gently to express pleasure we say they whinny.

Cows low or moo.

Bulls bellow.

Sheep, goats and calves bleat.

Boars grunt.

Dogs bark. When anyone comes they do not like, they growl. Whey they are in pain, or complain, they whine. Sometimes at night they howl. Puppies yelp.

Cats mew. When we stroke them they purr. At night they caterwaul.

Elephants trumpet or squeal.

Lions and tigers roar.

Monkeys chatter. Some big monkeys utter a deep booming sound.

Camels grunt or squeal.

Hyaenas / Hyenas laugh.

Jackals howl.

Bears growl.

Snakes and some lizards hiss.

Frogs croak.

An animal snarls when it shows its teeth and makes a threatening noise.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll