සමාස නාම - 248

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Samasa Nama - සමාස නාම - Compound Nouns.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Compound Nouns are formed in many ways.

1. By adding,

(a) Noun to Noun.

(b) Noun to Gerund.

(c) Noun to Adjective.

(d) Noun to Verb.

(e) Noun to Adverb.


(a) Bedroom, match-box, newspaper, policeman, tea-party, toothbrush; man-of-war, son-in-law, barrister-at-law.

(b) Home-coming, house-keeping, leave-taking.

(c) Standstill. …

(d) Shoeblack. …

(e) Passerby, runner-up; sundown. …


2. By adding,

(a) Adjective to Noun.

(b) Adjective to Gerund.


(a) Blacksmith, greengrocer, highway, sweetmeat.

(b) Shortcoming. …


3. By adding,

(a) Verb to Noun.

(b) Verb to adverb.

(c) Verb to Verb.


(a) Breakfast, grindstone, keepsake, leap-frog, spokesman, wardrobe.

(b) Drawback, farewell, pull-over, send-off, turnover

(c) Make-believe, hide-and-seek. …


4. By adding Gerund to Noun.


Blotting-paper, shaving-brush, sitting-room, walking-stick, spinning-wheel.


5. By adding,

(a) Adverb to Noun.

(b) Adverb to Verb.

(c) Adverb to Adverb.

(d) Adverb to Gerund.


(a) Afternoon, byway, downfall, overcoat, uprising, welfare.

(b) Afterthought, income, onrush, upkeep.

(c) So and so. …

(d) Backsliding, uprising. …

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll