ලිපිය - IV - 370

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

ලිපිය - IV - Letter - IV

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

18 Kulama St.,
Welliya,
October 12th,
1939.

My dear Thanuja,

    We are going to have an entertainment at our school next Wednesday, and I am sending you an invitation card.

    I do hope you will be able to come.

    We shall have physical drill exercises, and after that there will be a concert in the main hall. A lady who is principal of a girls’ college in Kandy is going to give us a short lecture on how to keep well.

    Then we shall have tea all together. I want you to sit at our table. You will find many nice things which the girls have made themselves.

Yours affectionately, 
Sandamali.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll