රචනා ආයාමය - 472

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

රචනාවක දිග - Length of the Essay.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

A very learned man may take months to write an essay on some great subject. But a schoolboy or schoolgirl writing in class will have very little time, perhaps between two other lessons. A little American girl, Hilda Conkling, used to write down her thoughts even when she was four years old. One day she wrote:

Rosy plum-tree, think of me; 
When spring comes down the world.

And when she was only eight she wrote:

My thoughts keep going far away into another country under a different sky. 

My thoughts are sea-foam and sand; they are apple-petals fluttering.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll