සමාස වියුක්තව - 325

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Samasa Viyuktava - සමාස වියුක්තව - Without Combination.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Look at this little story:

The Emperor Frederick the Great was thirsty. He sent for a cup of chocolate. The cup of chocolate was brought. He was just going to drink it. Suddenly he remembered something. He had left an important paper' in the next room. He went there and fetched it. He returned. He found a large spider in the cup of chocolate. It had fallen from the ceiling into the cup. He called his servant. He told the servant to bring another cup. That was fortunate. Some enemy had put poison into the cup of chocolate. If he had drunk it he would have died. The spider had saved his life.

If you read this you will feel that there is something wrong. You have to stop after every, few words. You are pulled up sixteen Limes in those few lines. You feel that something is missing.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll