ක්‍රියා විශේෂණ සංසන්දනය - නියත සංසන්දනය - 172

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Kriya Wisheshana Sansandanaya - ක්‍රියා විශේෂණ සංසන්දනය - Comparison of Adverbs. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Regular Comparison - නියත සංසන්දනය.

Adverbs ending in -ly and certain others, have comparative and superlative forms.

Positive
Comparative
Superlative
Early
Earlier
Earliest
Soon
Sooner
Soonest
Hard
Harder
Hardest

But adverbs ending in -ly are nearly always compared by placing more and most before them.

Positive
Comparative
Superlative
Truly
more truly
most truly
Longingly
more longingly
most longingly
Decidedly
more decidedly
most decidedly

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll