ක්‍රියා විශේෂණ සංසන්දනය - නියත සංසන්දනය - 172

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Kriya Wisheshana Sansandanaya - ක්‍රියා විශේෂණ සංසන්දනය - Comparison of Adverbs. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Regular Comparison - නියත සංසන්දනය.

Adverbs ending in -ly and certain others, have comparative and superlative forms.

Positive
Comparative
Superlative
Early
Earlier
Earliest
Soon
Sooner
Soonest
Hard
Harder
Hardest

But adverbs ending in -ly are nearly always compared by placing more and most before them.

Positive
Comparative
Superlative
Truly
more truly
most truly
Longingly
more longingly
most longingly
Decidedly
more decidedly
most decidedly

අපිව Subscribe කරන්න!

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll