වගුරෙහි මිනිසා - 442

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

මඩවගුරෙහි එරුණු මිනිහා - The Man in the Bog.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Two Irishmen were crossing a bog when one of them fell into a hole of black, sticky mud. His companion ran off to a farmhouse they had passed on their way, and asked for a spade. The farmer asked him what he wanted it for.

‘A man I was with has fallen and got stuck in the bog, and I want to dig him out’, said the Irishman.

‘How deep has he sunk?’ asked the farmer.

‘Up to his ankles’, said the Irishman.

‘Then surely he can walk out, if you lend him a hand’, said the farmer.

‘Indeed he can’t’, said the Irishman. ‘He fell in head first!’

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll