සහජාත පද මත විභාගයක් - 233

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Sajatha Pada Matha Wibhagayak - සජාත පද මත විභාගයක් - A Test on Cognate Words. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!} 

Name any words cognate with or derived from the following. Put C for cognate and D for derived.

An.

Inch.

Lie.

Pause.

Mice.

Live.

Gold.

Soak.

Bath.

Ripe.

Seem.

Stretch.

Bite.

Fight.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll