පවනි - 412

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

පවනී - The Wind.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Which way does the wind come? Which way does she go? 
She rides over the water and over the snow,
Through woods and through valleys, and over the height 
Which the goat cannot climb, takes her sounding flight; 
She tosses about in every bare tree,
As, if you look up, you plainly may see;
But how she will come, and whither she goes,
There’s never a scholar in England knows.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll