දුරකථනය - 397

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

දුරකතනය - The Telephone.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

    That night as I was dressing to go out to an early dinner, the porter came up to my room to say that I was wanted on the telephone, so naturally thinking it was only a local call, I walked calmly to the telephone in the passage in my dressing-gown, to be greeted with: ‘Your call to London is here. l had not expected the call for another six hours. It was wonderful to think that over 12,000 miles the connection should be perfect, and that there in Australia I could distinguish the voice of each member of my family that was speaking to me from London.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll