හර්ෂාදී රූපය - 285

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Harshadee Roopaya - හර්ෂාදී රූපය - The Exclamatory Form. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Exclamations are not easy to turn into Indirect Speech, because many of them have to be translated into different parts of speech. If I say ‘Hallo! is that you?’ I must leave out the exclamation when I turn it into Indirect Speech, and write : ‘I asked in surprise if that was he.’ Here are some more examples.

Direct. ‘Help! Help! Help! cried the poor man. 
Indirect. The poor man repeatedly called for help. 

Direct. ‘That’s a good boy!’ said mother, as she kissed him.
Indirect. Mother praised him and gave him a kiss. 

Direct. ‘Oh dear!’ said the little girl. ‘How I wish I had never come!’
Indirect. The little girl sorrowfully wished she had never come.

Direct. ‘Oh. Rachel, what an untidy room!’ said her aunt.
Indirect. Her aunt reproached Rachel for having a very untidy room.

Direct. ‘Thank God my children are all well and strong!’ he said.
Indirect. He expressed his gratitude to God that his children were all well and strong.

Direct. ‘How silly of you to say that!’ said Maurice to Harold.
Indirect. Maurice told Harold that he had been very silly to say such a thing.

Direct. ‘How strange that I never saw this house before!’ said Donald.
Indirect. Donald expressed his surprise that he had never seen that house before.

Direct. ‘Well, I never! What will you be doing next?’ said Granny to me.
Indirect. Granny was quite surprised, and wondered what strange thing I should be doing next.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll