බහුවේශී පද - 209

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Bahu-Weshee Pada - බහු-වේශී පද - Miscellaneous Words. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Many words can be used both as adverbs and as prepositions. Such are:

About, above, after, around, before, down, for, in, near, next, over, round, since, under, up, etc.

Some of these can be used also as other parts of speech.

For example.

The Same Word as Different Parts of Speech.
Adv.
Your turn will come after.
Prep.
After all this rain we deserve fine weather.
Conj.
I will see you after you return.
Adj. 
You will be glad of this in after years.
Prep.
I am always in bed by nine.
Adv.
My father is not in at present.
Adj.
There are not many in-patients in the hospital just now.
Noun.
He knows all the ins and outs of the matter.
Adv.
What lesson comes next?
Prep.
Wear flannel next your skin.
Adj. 
On the next occasion I shall know better.
Noun.
Who is the next of kin?
Adv.
See that the kettle doesn't boil over.
Prep.
The sky is over our heads.
Noun.
He bowled forty overs without being changed.

Make sentences using the following words in as many ways as possible.

Above. 
Down. 
Near. 
Round. 
Under.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll