අයෝමය පුරුෂයා - 418

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

යකඩයා - Ironman.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Under a spreading chestnut-tree The village smithy stands;
The smith, a mighty man is he,
With large and sinewy hands;
And the muscles of his brawny arms Are strong as iron bands.
Week in, week out, from morn till night,
You can hear his bellows blow;
You can hear him swing his heavy sledge
With measured beat and slow,
Like a sexton ringing the village bell,
When the evening sun is low.

Sledge = sledge-hammer; a heavy hammer.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll