ප්‍රමාණය හා සබැඳි ක්‍රියා විශේෂණ - 166

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Pramanaya Ha Sabandi Kriya Wisheshana - ප්‍රමාණය හා සබැඳි ක්‍රියා විශේෂණ - Adverbs of Quantity or Degree. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Adverbs of Quantity or Degree - These answer the question How much or How far?

We are almost there.

He is hardly old enough to ride a bicycle.

I am very much obliged to you.

It is nearly half past nine.

These chairs are scarcely good enough.

... .... ...

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll