සංකීර්ණ වාක්‍ය විශ්ලේෂණය - 312

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Sankeerna Vakya Vibhagaya - සංකීර්ණ වාක්‍ය විභාගය - Analysis of the Complex Sentence.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Look at these two sentences:—

(a) Here is a book.

(b) Here is the book that you were looking for.

The first is called a Simple sentence. It forms one group of words, and contains a subject and a predicate.

The second is called a Complex sentence. It contains two groups of words:—

1. A principal group, with a subject and a predicate.

2. A subordinate group, also with a subject and a predicate.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll