"කැන්" යන ක්‍රියාපදය වර නැගීම - වර්තමාන කාලය - 150

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

"Can" Yana Kriyapadaya Waranangeema - "කැන්" යන ක්‍රියාපදය වර නැඟීම - Conjugation of the Verb "Can". 


වර්තමාන කාලය - Present Tense.

Present Tense.
වර්තමාන කාලය.
Singular.
ඒකවචන.
Plural.
බහුවචන.
I can.
මට හැකියි.
We can.
අපිට හැකියි.
You can.
ඔබට හැකියි.
You can.
ඔබලාට හැකියි.
Thou canst.
තොට/තට හැකියි.
Ye can.
තොපිට හැකියි.
He, She or It can.
ඔහුට, ඇයට, උට හැකියි.
They can.
ඔවුන්ට හැකියි.

Can = පුළුවන් / පුළුහන් / හැකියි / පුළුවන් වෙනවා / පුළුහන් වෙනවා  / හැකි වෙනවා / ...


ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll