"කැන්" යන ක්‍රියාපදය වරනැඟීම - වර්තමාන කාලය - 150

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

"Can" Yana Kriyapadaya Waranangeema - "කැන්" යන ක්‍රියාපදය වරනැඟීම - Conjugation of the Verb "Can". 

මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත! 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

වර්තමාන කාලය - Present Tense.

Present Tense.
Singular.
Plural.
I can.
We can.
You can.
You can.
Thou canst.
Ye can.
He, She or It can.
They can.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll