ප්‍රධාන වාක්‍යාංශය - 314

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Pradhana Vakyanshaya - ප්‍රධාන වාක්‍යංශය - Principal Clause.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

# "A clause that can stand alone as a meaningful sentence, containing a subject and a predicate with a finite verb, as:

I was there in the sentence: I was there when he arrived."

# "A clause in a complex sentence that contains at least a subject and a verb and can stand alone syntactically as a complete sentence. also called Main Clause or Independent Clause."

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll