ග්‍රීක් උපසර්ග - 237

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Greeka Upasarga - ග්‍රීක උපසර්ග - Greek Prefixes. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

A, an: (= not, without). Adamant, anarchy.

Amphi: (= both, around). Amphibious, amphitheatre.

Ana: (= up, back). Analysis, anatomy.

Ant, Anti: (= against). Antagonist, antidote.

Apo: (= off, from). Apology, apostle, apostrophe.

Arch: (= chief). Archbishop, architect.

Auto: (= self). Autobiography, automobile.

Dia: (= through). Diagonal, diagram, diameter.

Dys: (= badly). Dysentery, dyspepsia.

Ec, ex: (= out). Eccentric, ecstasy, exodus.

En, em: (= in). Energy, enthusiasm; emphasis.

Epi, eph: (= upon, in addition to). Epidemic, epigram, episode, epistle.

Eu, Ev: (= well). Eulogy; evangelist.

Homo: (= same, like). Homogeneous.

Hyper: (= over, too). Hyper-sensitive.

Hypo: (= under). Hypocrite, hypothesis.

(Kata) cata, cat : (= down). Catalogue, catastrophe, cathedral, catholic.

Meta, met: (= with, after). Metaphor, meteor, method.

Mono: (= alone, one). Monogram, monograph, monopoly, monotonous.

Pan, panto: (= all). Pan-American; panacca, panorama, pantomime.

Para: (= beside, beyond, against). Paradox, paragraph, paraphrase; parallel.

Peri: (= round, about). Perimeter, period

Phil, philo: (= loving). Philanthropist, philosopher.

Poly: ( = many). Polyglot, polygon, Polynesia.

Syn, syl, sym, sy: (= with). Syntax; syllable; sympathy; system.

Tele: (= far). Telegraph, telephone, television.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll