ආඛ්‍යාන රචනා - 474

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

වෘතාන්තමය රචනා - Narrative Essays.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

The easiest kind of essay to write is one in which we tell of something that has happened. There are no rules to be followed except that we state the facts simply and in their proper order.

In its simplest form the Narrative Essay is a little story. But when we read a story we expect that it will be told in a skilful or artistic way. This is not necessary with a narrative essay. Anyone who can write a good letter can write a narrative essay, hut very few people can tell or write a story well. Here are some examples of narrative essay writing.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll