ලිපිය - I - 364

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

උදාහරණ ලිපි - I - Examples of Letters - I

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

333 Market St.,
Colombo 9,
December 12th, 2012.

My dear Boy,

    When this reaches you it will be your thirteenth birthday. Your mother and I wish you many happy returns, and hope that you will have a very pleasant day with your friends. We are so pleased to hear from your headmaster that you are getting along well with your work. We wish we could be with you, but, as last year, you shall have your birthday party after you return to us; it is not long to wait. Then you will find some nice presents. In the meantime I am sending you the enclosed money order, so that you may buy what you like to entertain your schoolmates. We both send you our love.

Your affectionate,
Father.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll