“ටූ ඩූ” යන ක්‍රියාපදය වරනැඟීම - කෘදන්ත - 144

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

“To Do” Yana Kriyapadaya Varanangeema - “ටූ ඩූ” යන ක්‍රියාපදය වරනැඟීම - Conjugation of the Verb "To Do". 


(To = ට / ටු / ටූ) 

කෘදන්ත - Participles.

Present: Doing.
මිශ්‍ර ක්‍රියාව: කරමින්; කර කර; කර කරා; ...

Past: Done.
අතීත කෘදන්තය: කොට; කොට ඇත; කරලා; කර ඇත; කරලා ඇත; ...

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll