“ටූ ඩූ” යන ක්‍රියාපදය වරනැඟීම - ත්‍රෛකාලික ක්‍රියාව - 143

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

“To Do” Yana Kriyapadaya Varanangeema - “ටූ ඩූ” යන ක්‍රියාපදය වරනැඟීම - Conjugation of the Verb "To Do". 


(To = ට / ටු / ටූ) 

ත්‍රෛකාලික ක්‍රියාව - Infinitive.

To do = කරන්න; කරන්නට; කරන්ඩ; කරන්ට; ...

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll