ප්‍රබල ක්‍රියාපද - II - 105

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Prabala Kriyapada - II ­– ප්‍රබල ක්‍රියාපද - II – Strong Verbs - II


Present Tense

වත්මන් කාලය

Past Tense

අතීත කාලය

Past Participle

අතීත කෘදන්තය

Arise

නැඟිටිනවා

arose

නැඟිට්ටා

arisen

නැඟිටලා / ...

Bear (a child)

ප්‍රසූතකරනවා

bore

ප්‍රසූතකරා

born

ප්‍රසූතකරලා / ...

Bear (a burden)

උහුළනවා

bore

ඉහිළුවා

borne

උහුළලා / ...

Bid

ලංසුතියනවා

bade

ලංසුතිබ්බා

bidden

ලංසුතියලා / ...

Bite

හපනවා

bit

හැපුවා

bitten

හපලා / ...

Bind

බඳිනවා

bound

බැන්දා

bound, bounden

බැඳලා / ...

Blow

(හුළං) හමනවා

blew

හැමුවා

blown

හමලා / ...

Break

බිඳිනවා

broke

බින්දා

broken

බිඳලා / ...

Choose [චූස්(z)]

තෝරනවා

chose [චොව්ස්(z)]

තේරුවා

chosen [චොව්ස(z)න්]

තෝරලා / ...

Draw 

(චිත්‍රයක්) අඳිනවා | 
(යමක්) අදිනවා

drew

ඇන්දා | ඇද්දා

drown

ඇඳලා / ... | ඇදලා / ...

Drink

බොනවා

drank

බිව්වා

drunk, drunken

බීලා / ...

Drive

එළවනවා / පදවනවා

drove

එළෙව්වා / පැදෙව්වා

driven

එළවලා / පදවලා / ...

Eat

අනුභවකරනවා

ate

අනුභවකරා

eaten

අනුභවකරලා  / ...

Fall

වැටෙනවා

fell

වැටුණා

fallen

වැටිලා / ...

Fly

පියාසරකරනවා

flew

පියාසරකරා

flown

පියාසරකරලා / ...

Forget

අමතකවෙනවා

forgot

අමතකඋණා

forgotten

අමතකවෙලා / ...

Freeze

ගල්වෙනවා

froze

ගල්වුණා

frozen

ගල්වෙලා / ...

Get

අත්කරගන්නවා

got

අත්කරගත්තා

got / gotten

අත්කරගෙන / ...

Give

දෙනවා

gave

දුන්නා

given

දීලා / ...

Go

ගමන්කරනවා

went

ගමන්කරා

gone

ගමන්කරලා / ...

Grow

වැවෙනවා / වැඩෙනවා

grew

වැවුණා ...

grown

වැවිලා ... / ...

Hide

හංගනවා

hid

හැංගුවා

hidden

හංගලා / ...

Know

දන්නවා / දැනගෙන ඉන්නවා

knew

දැනගෙන හිටියා

known

දැනගෙන ඉඳලා / ...

Lie

පවතිනවා | ...

lay

පැවතුණා | ...

lain

පැවතිලා | ... / ...

Mistake

වරදවාගන්නවා

mistook

වරදවාගත්තා

mistaken

වරදවාගෙන | වරදවා අරං / ...

Ride 

(වාහනයක | සතෙක් පිටේ/උඩ) යනවා

rode

(වාහනයක | සතෙක් පිටේ/උඩ) ගියා

ridden

(වාහනයක | ...) ගිහිං / ...

Rise

නැඟිටිනවා | නැඟෙනවා

rose

නැඟිට්ටා | නැඟුණා

risen

නැඟිටලා | නැඟිලා / ...

See

දර්ශනය වෙනවා

saw

දර්ශනය වුණා

seen

දර්ශනය වෙලා / ...

Shake

හොලවනවා

shook

හෙලෙව්වා

shaken

හොලවලා / ...

Shrink

ඇකිළෙනවා

shrank

ඇකිළුණා

shrunk, shrunken

ඇකිළිලා / ...

Sink

ගිලෙනවා

Sank

ගිලුණා

sunk, sunken

ගිලිලා / ...

Slay 

(හිතාමතා, සැලසුම් සහගතව) මරණවා

slew

(… සැලසුම් සහගතව) මැරුවා

slain

(... සැලසුම් සහගතව) මරලා / ...

Slide

රූටනවා

slid

රීටුවා

slid / ...

රූටලා

Smite

තඩිබානවා | තදින් දැනෙනවා

smote

... | තදින් දැනුණා

smitten

... | තදින් දැනිලා / ...

Speak

පවසනවා

spoke

පැවසුවා

spoken

පවසලා / ...

Steal

හොරාගන්නවා

stole

හොරාගත්තා

stolen

හොරාගෙන

Stride

දුරින් (දුරින්) අඩි තබා යනවා

strode

දුරින් (දුරින්) අඩි තබා ගියා

stridden

දුරින් (දුරින්) අඩි තබා ගිහින් / ...

Strike

පහර දෙනවා

struck

පහර දුන්නා

struck, stricken

පහර දී / පහර දීලා / ...

Strive

ඉමහත් වෙහෙසක් දැරුවා

strove

පරිශ්‍රමයක් කරා

striven

... දරලා / ... කරලා / ...

Swear

දිව්රනවා | කුණුහරප කියනවා

swore

දිව්රුවා | කුණුහරුප කිව්වා

sworn

දිව්රලා | කුණුහර්ප කියලා / ...

Take

ගන්නවා

took

ගත්තා

taken

අරං / අරන් / අරගෙන / ...

Tear

ඉරනවා

tore

ඉරුවා

torn

ඉරලා / ...

Throw

විසික්කනවා | එවනවා | විහිදුවනවා

threw

විසික්කා | එව්වා | විහිදෙව්වා

thrown

විසික්කලා | එවලා | විහිදලා

Tread

පාගනවා පය ගහනවා/තබනවා

trod

පෑගුවා | පය ගැහුවා/තැබුවා

trodden

පාගලා | පය ගහලා/තබලා / ...

Wear

ඇඟලාගන්නවා

wore

ඇඟලාගත්තා

worn

ඇඟලාගත් / ඇඟලාගෙන / ...

Weave 

කටිනවා | ගොතනවා | වියනවා

wove

කැටුවා | ගෙතුවා | විව්වා

woven

කැටලා | ගොතලා | වියලා / ...

Write

පබඳිනවා | ලියනවා | රචනා කරනවා

wrote

පබැඳුවා | ලිව්වා | රචනා කරලා

written

පබැඳ | ලියලා / ලියා | රචනා කරලා / ...


සටහන - (ඉහත වගුවේ ද) තද කළු පැහැයෙන් ඇති, අතීත කෘදන්ත පහත පරිදි යොදා ගැනේ.
Note - The past participles in bold are used as follows:

It is your bounden duty to devote your energy to study
ඉගෙනගැනීමට ඔබේ ශක්තිය කැපකිරීම, ඔබේ පරම යුතුකම යි.

A drunken man went lurching down the street.
බීපු මිනිහෙක් ඇද වෙවී/වැනි වැනී (කන සාක්කුවේ දාගෙන) පහළට (පාර දිගේ පල්ලෙහට) ගියා.

How sad to see his pitifully shrunken limbs.
හද කම්පාකරවන, ඔහුගේ කුදු/කොර අතපය දකින්නට සිදුවීම කෙතරම් ශෝකජනකද?

"Hunger gave their faces a sunken look"

Our compound was full of tsunami-stricken people.
අපේ මිඳුල සුනාමියෙන් බැටකන ලද මිනිසුන්ගෙන් පිරී ඉතිරී ගියේ ය.

Homework - ගෙදරවැඩ

ශබ්දකෝෂ භාවිතාකරමින්, ඉහත ක්‍රියාපදවල (වදන්වල) ශබ්දෝච්චාරණ හා වෙනස්-වෙනස් අරුත්/අර්ථ සොයා, උගෙන, මතකතබාගන්න.

{Find, learn and memorize pronunciations and different-different meanings of the above verbs (words) using Dictionaries.}

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll