ප්‍රශ්නවාචී ක්‍රියා විශේෂණ - 174

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Prashnawachee Kriya Wisheshana - ප්‍රශ්නවාචී ක්‍රියා විශේෂණ - Interrogative Adverbs. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Interrogative Adverbs are those which are used in asking questions. They are so called because they are derived from the stems of interrogative pronouns: How, when, where, whither, why.

How can you say such a thing?

When will the monsoon start?

Where did you buy that tie?

Whither away? (= Where are you going?)

Why cry?

Other Interrogative Adverbs are whencewherebywhereforewherewithwhether.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll