සමාස නියුක්තව - 326

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Samasa Niyuktava - සමාස නියුක්තව - With Combination.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Now look at the following way of telling the same story in the last lesson, and you will see what are missing.

The Emperor Frederick, feeling thirsty, sent for a cup of chocolate, which was brought. He was just going to drink it when he suddenly remembered that he had left an important paper in the next room. He went there for it, and when he returned he saw that a large spider had fallen from the ceiling into the cup, so he ordered the servant to bring another cup. This was fortunate, for some enemy had put poison into the first cup and if he had drunk it he would have died. The spider had saved his life.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll