නිපාත - 02

"අධ්‍යාපනය" යාවජීව මෙන් ම,
යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි.
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Nipatha - නිපාත - Articles.


'A', 'An' සහ 'The' යන මෙම පද 3ට නිපාත / අව්‍ය පද යැයි කියනු ලැබේ.

(“නිපාත / අව්‍ය පද” යනුවෙන් හඳුන්වන තවත් පද කොටසක් වේ = Prepositions - පටලවාගන්න එපා.)

{A, An, and The, These three words are called Articles.}

'A' සැමවිට ම යෙදෙනුයේ ව්‍යංජනයක් හෝ ව්‍යංජනයක ශබ්දයෙන් පටන්ගන්නා වචනයකට, [නාම පදයකට / නාම විශේෂණයකට (නාම විශේෂණය + නාම පදයකට)] පෙරටුවය. තව ද එමඟින් සිංහලයේ (තව එකකින් හෝ සමූහයකින් වෙන්කොට ගත්) “එකක්” (එක් කෙනෙක්, එක් දෙයක් හෝ එක් තැනක්) යන්න හැඟවීමට හල් / අල් 'ක' යන්නෙන් (='ක්') අවසන්වීම නොහොත් “අක්” “අක” “අකු” “එක්” යන ප්‍රත්‍යයක් සමඟ ම යෙදේ.

*E.g. - උදා : Child= ළමයා; A child = ළමයෙක්, ළමයකු ...

(Bitch = බැල්ල; A bitch = බැල්ලියක් / බැල්ලක …)

A good child – හොඳ ළමයෙක් ... ; A idle child – An idle child - කම්මැලි ළමයෙක් ...

{'A' is always followed by a word [Noun or Adjective (+ Noun)] beginning with a consonant or sound of a consonant to denote a (specific) single noun. E.g. Child - A child; A good child; A idle child – An idle child ...}

'An' සැමවිට ම යෙදෙනුයේ ස්වරයක් හෝ ස්වරයක ශබ්දයෙන් පටන්ගන්නා වචනයකට, [නාම පදයකට / නාම විශේෂණ (+ නාම පදයකට)] පදයකට පෙරටුවය. එමඟින් ද සිංහලයේ “එකක්” (එක් කෙනෙක්, එක් දෙයක් හෝ එක් තැනක්) යන්න හැඟවීමට “අක්” “අක” “අකු” “එක්” යන ප්‍රත්‍යයක් සමඟ ම යෙදේ.

E.g - උදා : Ox = ගොනා — An ox = ගොනෙක්, ගොනක, ගොනෙකු ...

{'An' is always followed by a word [Noun or Adjective (+ Noun)] beginning with a vowel or a sound of a vowel to denote a single noun.}

‘A’ සහ ‘An’ මෙම පද දෙකට “අනියත නිපාත පද” ('Indefinite Articles') යි කියනු ලැබේ. එයට හේතුව එමඟින් එක්තරා ඕනෑම එක් නිශ්චිත දෙයක්, කෙනෙක් හෝ තැනක් හඳුන්වන බැවිනි.

{These two words (‘a’ and ‘an’) are called ‘Indefinite Articles’, because they are used with meaning of a certain one or any.}

‘The’ යන මෙම පදයට “නියත නිපාත පදය” ('Definite Article') යි කියනු ලැබේ. එයට හේතුව එය යොදනුයේ “දැනටමත් දන්නා (දැනුමක් හෝ අදහසක් ඇති)” හෝ “දැනටමත් හෝ කලින් සඳහන් කරන ලද” පදයක් / පද ඉදිරියෙනි.

{‘The’ is called the ‘Definite article’ because it is used with particular objects already mentioned or known.}

පහත ඉංග්‍රීසි පාඨය දෙස හොඳින් / නිකමට බලන්න.

{Look at the following passages.}

A day or two ago a hawker from the north of Sri Lanka went to the door of a bungalow followed by an old coolie carrying a bundle on his head. The Sri Lankan bade the coolie put the bundle down on a flat stone beside the porch. He gave a knock at the door and called out in the strange Sri Lankan way, with a choking sound, but he had to wait a quarter of an hour before the door was opened and an ugly face peeped out and an angry voice utter the words: “I have a good mind to set the dog on you, if you don’t get a move on!” The Sri Lankan smiled a sunny smile and pointed to the bundle, with an appealing look. But the door was shut in his face with a bang. He waited a little but in the end the only thing he could do was to make the best of it and beat a retreat.

{get a move on = go quickly.} {get a move on = ඉක්මනින් යනවා.}

ඉහත පාඨයෙහි නිපාත පද යටින් ඉරි ගසා ඇත. දැන්, මෙම පාඩමේ මුලින් උගත් නිපාත පද යෙදීමේ ක්‍රම හා ගලපා බලා, ඒවා එසේ යොදා ඇත්තේ ඇයි දැයි තේරුම් ගන්න උත්සහ කරන්න.
(ඒ සඳහා, ඊළඟ පාඩම් තුන ද හොදින් අධ්‍යනය කිරීම බෙහෙවින් ඉවහල් වේ.)

{In this piece articles are underlined; observe them and examine with above learnt rules.}

(This lesson is directly related to the next three lessons.)

ඉහත ඉංග්‍රීසි පාඨය තුළ ඇති, අනියත නිපාත පද හෝ නියත නිපාත පදය ඔවුනොවුන්ගේ ස්ථාන මාරුකොට යෙදුවහොත්, ඒ අනුව අදාළ තේරුම ද වෙනස් වන බ ඔබට (අනාගතයේ දී) හොඳින් තේරුම් ගත හැක.

උදාහරණයක් ලෙස “a hawker” = “සංචාරක වෙළෙන්දෙක්” යන්න "the hawker" = “සංචාරක වෙළෙන්දා” ලෙස වෙනස් කොට යෙදුවහොත්, එවිට එයින් එම සංචාරක වෙළෙන්දා, අප විසින් කලින් දැන හඳුනාගෙන සිටි අයෙක් යැයි හඟවයි.

තවත් උදාහරණයක් ලෙස "To set the dog on" = “බල්ලා උසිගන්වලා අතාරින්ඩ” යන්නෙන් හැඟවෙන්නේ, එක බල්ලෙක් පමණක්ම ඇති බවත්; "to set a dog on" = “බල්ලෙක් උසිගන්වලා අතාරින්ඩ” (ලෙස වෙනස් කොට යෙදුවහොත්) යන්නෙන් හැඟවෙන්නේ, එක බල්ලෙක්ට වඩා තවත් බල්ලන් ඇති බවත්ය.

ඒ අනුව බලන කල, එක් එක් නිපාතයේ කාර්යය භාර්යය එකිනෙකට වෙනස් බව ඔබට මැනවින් පැහැදිළි වනු ඇත.

{Now, notice that if we change some of these articles from definite to indefinite, or from indefinite to definite, the meaning of the nouns becomes different in peculiar ways. Thus in the first line if we were to change “a hawker” to "the hawker" the word would imply that we already knew him or knew about him. "To set the dog on" implies that there is a only one dog kept; "to set a dog on" would imply that there were more dogs than one kept.}

*“උදා - උදාහරණ / උදාහරණයක් ලෙස” යන්නට යොදන “E.g.” යන යෙදුම ලතින් (Exempli gratia) සම්භවය ඇති (තත්සම) යෙදුමකි.

[(*E.g. = Exempli gratia (Latin) = for example)]

[මෙම කතාකරන වීඩියෝව - Quality - 720p (හෝ 1080p) - HD - නැරඹීම පැහැදිලි ය; නිවැරදි ම “ඉංග්‍රීසි ශබ්දෝච්චාරණ” සඳහා, ඉංග්‍රීසි පාඩමෙහි ඇති "Talking Video" නරඹන්න.]

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ! | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll