ක්‍රියා විශේෂණයන්ගේ සැකස්ම - 170

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Kriya Wisheshanayange Sakasma - ක්‍රියා විශේෂණයන්ගේ සැකස්ම - The Formation of Adverbs. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Most adverbs are formed by the addition of -ly (which means like) to an adjective or a participle, or a noun.

(a) To an Adjective : Bravely, quickly, annually. ... But, full becomes fully. ...

(b) To a Participle : Longingly, surprisingly, wonderingly, contentedly, delightedly, doggedly. ...

(c) To a Noun : Monthly, quarterly, yearly. ...

# Other adverbial suffixes are -ward, -wards, -ways, and -wise, ...
e.g. Homeward, backwards, sideways, likewise, otherwise. ...

# Some adverbs are formed by the prefix a- ( = in, on - Middle English),
e.g. Abroad, afoot, ashore. ...

# If an adjective or a noun ends in -y, preceded by a consonant, the y is changed into i and ly is added.
Bonnily, cosily / cozily, daily, hastily, wearily. …

# Adjectives ending in -le change the e into y.
 Ably, singly, doubly. …

# Some adverbs are formed from propositions.
Inwards, outwards, upwards, downwards. ...

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll