ආදරයේ සැබෑ අරුත - 409

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

ආදරයේ සැබෑ අර්ථය - The True Meaning of Love.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

He prayeth well who loveth well 
Both man and bird and beast.
He prayeth best who loveth best 
All things both great and small;
For the dear Lord who loveth us,
He made and loveth all.

Paraphrase.

One who really loves his fellow beings and the birds and animals can pray well. One who loves all creatures better than anyone else does, prays better than any one else. For God who loves us made and loves every creature there is.

(Here you see how the older forms prayeth and loveth are changed into the modern forms prays and loves.)

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll