අත්‍රිච්ඡතාවය - 461

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

අත්‍රිච්ඡතාවය - Excessive Greed.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

["අත්‍රිච්ඡතා = අධික ආශා ඇතිබව, බලවත් ආශා ඇතිබව."]

A beggar grumbles about his poverty, wishes he had just a little money. Fortune hears him; she promises him money. ‘What falls into your bag shall be gold; what falls to the ground shall be dust’. The bag old and thin, She pours in gold. He begs for more. She warns him, but he insists. When she pours more gold in, the bag bursts, and all falls to the ground.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll