සහජාත පද - 230

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Sajatha Pada - සජාත පද - Cognate Words. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}


Some Cognate Words.
And
End
Fleet
Float
Same
Seem
Breed
Brood
Fresh
Frisk
Sell
Sale
Chill
Cool
Gap
Gape
Sheet
Shoot
Chip
Chop
Great
Groat 
Sit
Seat
Choice
Choose
Grave
Groove
Snake
Sneak
Grass
Green
Grin
Groan
Sniff
Snuff
Grope
Group
Heal
Whole
Soak
Suck
Deal
Dole
Heat
Hot
Steep
Stoop
Deep
Dip
Lead
Load
String
Strong
Edge
Egg (on)
Leave
Live
Sweep
Swoop
Fact
Feat
Lie
Low
Tell
Tale
Fail
Fall
Range
Rank
Think
Thank
Farm
Firm
Reap
Ripe
Twain
Twin
Fill
Full
Ride
Road
Wince
Wink

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll