සාම්‍යය වාක්‍යාංශය - 316

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Samyaya Vakyanshaya - සාම්‍යය වාක්‍යංශය - Coordinate Clause. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

# "One of two or more clauses of equal status in a sentence, especially when joined by a coordinating conjunction, as either The sun came out | or | The ice started to melt, in:

The sun came out and the ice started to melt."

# "A clause in a complex sentence that is grammatically equivalent to the main clause and that performs the same grammatical function."

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll