ලිපිය - V - 372

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

ලිපිය - V - Letter - V

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

No. 309 Dharmapala St.,
Kandy,
May 2nd, 1999.

My dear Dinesh,

Next Tuesday will be my birthday, so I should like to have a few of my best friends to spend the day with me.

It would be jolly if you could come too. Will you ask your father and mother to let you come? The sooner you can come the better, after ten o’clock. We can play many kinds of games in the house, and when it gets cooler we can go into the garden and eat mangoes and oranges. Do write and say you will come.

Your friend,
Pramodha.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll