සාම්‍ය සමුච්ච නිපාත - 199

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Samya Samuchcha Nipatha - සාම්‍ය සමුච්ච නිපාත - Coordinative Conjunctions. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

The following are some of the Co-ordinative Conjunctions:—

Also, and, but, however, moreover, now, only, so, still, therefore, yet.

Here are some examples:—

Monkeys chatter, also children (chatter.)

Come here and tell me.

I began to learn music, however I had to give it up.

She is beautiful, moreover she is unmarried.

Now you mention it, I do remember something about it.

I should like to have a young elephant, only they need so much fodder.

I wanted to meet you, so I waited here.

He may be an experienced chauffeur, still he is liable to have an accident.

He is poor yet (he is) honest.


ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll