නමුත් - එසේ වුවත් - එතකුදු වුවත් - 347

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Enamudu - එනමුදු - Though (Although) …. Yet.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

1. Separate. 2. Combined.

1. He is English. He has black hair.
2. Though he is English yet he has black hair.

1. It rained heavily. They played the match.
2. Although it rained heavily yet they played the match.

Note. Yet may be omitted in all such sentences. It is a common mistake to use but instead of yet.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll