දෑන් හෝ ඈස් වෙල් ඈස් - 262

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Dan Ho Aes Wel Aas - දෑන් හෝ ඈස් වෙල් ඈස් - Than or As Well As.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

When the conjunction than or the phrase as well as connects the Principal and Subordinate Clauses, Any Tense may be followed by Any Tense, according to the meaning.

He plays football better than you did.

He played football better than you do.

He will play football better than you have ever done. 

He plays football as well as you used to do.

He was playing football ten years ago as well as you are playing now.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll