පමණක් (ද) නොවේ .... එමෙන් ම (ද) - විතරක් (ද) නොවේ ... එසේ ම (ත්) - 350

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Epamanak Nove .... Emenma (Da) - එපමණක් නොවේ .... එමෙන් ම (ද) - Not Only . . . . But (Also).

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

1. Separate. 2. Combined.

1. Bradman made a record score. He also made it at a record rate of run-getting.
2. Not only did Bradman make a record score, but he also made it at a record rate of scoring.

1. Japan has recovered from the great earthquake. She has made most rapid progress in industry.
2. Not only has Japan recovered from the great earthquake, but she has made most rapid process
in industry.

Note: After Not only an auxiliary verb is required. It is a mistake to say: Not only Japan has recovered.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll