සාමයික උත්සව දිනයක් - 394

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

ආගමික නිවාඩු දිනයක් - A Religious Holiday.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

    There is a considerable Sikh colony in the neighbourhood of Domel, and as one of the most important Sikh religious festivals commences on April 12th, all the people of that faith—men, women, and children—were gathered here from far and wide, clad in their festival raiment. They bathed in the sacred Jhelam, feasted or fasted according to the law, and made merry. It was interesting to see these cheery, simple, fine people enjoying their holiday.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll