ක්‍රියාපද හෝ නාමපද උච්චාරණ ඌරුව - 208

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Kriya Ho Nama Uchcharana Uruwa - ක්‍රියාපද හෝ නාමපද උච්චාරණ ඌරුව - Accent in Verbs or Nouns. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Words of Latin origin compounded of prefixes and main verbs are sometimes accented differently according as they are used as Verbs or Nouns. The verb takes an accent on the main word, and the Noun on the prefix.

Accent in Verbs or Nouns
Verb
Noun
Accent
Accent
Extract
Extract
Compound
Compound
Present
 Present
Conduct
Conduct
Subject
Subject
Convert
Convert
Transport
Transport

Similarly perfect is a verb, but perfect an adjective.

Read aloud the following sentences :—

1. My knowledge of English is by no means perfect.

2. I should like to present you with this picture.

3. I read him a few extracts from a book of short stories.

4. He was conducted to the platform by the principal.

5. I have become a convert to his ways of thinking.

6. We were subjected to some unkind treatment.

7. This medicine is a strange compound of drugs.

8. What perfumes do you use?

9. What are the chief Indian imports?

10. Can they be transported easily?

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll