නිපාත / අව්‍යපද - 178

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Nipatha / Awyapada - නිපාත / අව්‍යපද - Prepositions. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Prepositions are words which are placed before nouns and pronouns to show how other nouns or pronouns are related to them.

1. The cat climbed up the tree after a squirrel.

2. My house is at the foot of a hill.

3. This book came from Edinburgh.

4. My fountain pen is on the table in my library.

In these sentences up, after, at, of, from, on and in are prepositions.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll