නිපාත / අව්‍යපද - 178

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Nipatha / Awyapada - නිපාත / අව්‍යපද - Prepositions. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Prepositions are words which are placed before nouns and pronouns to show how other nouns or pronouns are related to them.

1. The cat climbed up the tree after a squirrel.

2. My house is at the foot of a hill.

3. This book came from Edinburgh.

4. My fountain pen is on the table in my library.

In these sentences up, after, at, of, from, on and in are prepositions.

අපිව Subscribe කරන්න!

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll