ආඛ්‍යාත විශේෂණ ප්‍රත්‍ය (ක්‍රියා විශේෂණ ප්‍රත්‍ය) - 245

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Akyathamaya Wisheshana Prathya - ආඛ්‍යාතමය විශේෂණ ප්‍රත්‍ය - Adverb Suffixes.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Ly, long, meat, ce, om, ther, ward(s), way(s), wise.

Lazily

Laughingly

Devotedly

Partly

Headlong

Piecemeal

Hence

Thence

Seldom

Hither

Whether

Downward

Toward / Towards; Backward / Backwards

Anyway / Anyways

Always

Likewise

Otherwise

Daily

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll