දුබල ක්‍රියාපද - 106

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Dubala Kriyapada - දුබල ක්‍රියාපද - Weak Verbs.


Present Tense
වර්තමාන කාලය
Past Tense
අතීත කාලය
Past Participle
අතීත කෘදන්තය

Aid උපකාර කරනවා

Aided උපකාර කළා

Aided උපකාර කරලා / ...

Bang පතබානවා

Banged පතබෑවා

Banged පතබාලා

Cross හරහා යනවා

Crossed හරහා ගියා

Crossed හරහා ගිහින්

Die මියැදෙනවා

Died මියැදුණා

Died මියැදිලා

Dive කිමිඳෙනවා

Dived කිමිඳුණා

Dived කිමිදිලා

Enter වැඩ බාරගන්නවා

Entered වැඩ බාර ගත්තා

Entered වැඩ බාරගෙන

Escape පලායනවා

Escaped පලාගියා

Escaped පලාගිහින්

Float පාවෙනවා

Floated පාවුණා

Floated පාවෙලා

Grope අතපත ගානවා

Groped අතපත ගෑවා

Groped අතපත ගාලා

Help සහය දෙනවා

Helped සහය දුන්නා

Helped සහය දීලා

Intend අදහස් කරනවා

Intended අදහස් කරා

Intended අදහස් කරලා

Jerk දනිපනි ගානවා

Jerked දනිපනි ගෑවා

Jerked දනිපනි ගාලා

Knot ගැටළනවා

Knotted ගැටළුවා

Knotted ගැටළලා

Live ජීවත්වෙනවා

Lived ජීවත්වුණා

Lived ජීවත්වෙලා

Make හදනවා

Made හැදුවා

Made හදලා

Mean අදහස්කරනවා

Meant අදහස්කළා

Meant අදහස්කරලා

Move අලුත් තැනකට යනවා

Moved අලුත් තැනකට ගියා

Moved අලුත් තැනකට ගිහිං

Name නම් කරනවා

Named නම් කළා

Named නම් කරලා

Open විවෘත කරනවා

Opened විවෘත කළා

Opened විවෘත කරලා

Push තල්ලු කරනවා

Pushed තල්ලු කළා

Pushed තල්ලු කරලා

Quieten නිශ්ශබ්ද / සන්සුන් වෙනවා | ... කරනවා

Quietened නිශ්ශබ්ද වුණා/කරා | සන්සුන්/නිශ්චල කළා

Quietened නිශ්ශබ්ද වෙලා/කරලා | සන්සුන්/නිශ්චල කරලා

Rob මංපහරනවා

Robbed මංපැහැරුවා

Robbed මංපහරලා

Rush කුලප්පු කරනවා

Rushed කුලප්පු කරා

Rushed කුලප්පු කරලා

Seize අත්පත් කරගන්නවා

Seized අත්පත් කරගත්තා

Seized අත්පත්කරගෙන

Try වෑයම් කරනවා

Tried වෑයම් කළා

Tried වෑයම් කරලා

Upraise මළවුන්ගෙන් නැගිටිනවා

Upraised මළවුන්ගෙන් නැගිට්ටා

Upraised මළවුන්ගෙන් නැගිටලා

Veil (ගොනාට) අන්දනවා

Veiled ඇන්දුවා

Veiled අන්දලා

Wash හෝදනවා

Washed හේදුවා

Washed හෝදලා

Yawn ඈණුම් අරිනවා

Yawned ඈණුම් ඇරියා

Yawned ඈණුම් ඇරලා


And many others … - සහ, තවත් (මෙවැනි) බොහෝ ක්‍රියා පද ඇත.

Homework - ගෙදරවැඩ

ශබ්දකෝෂ භාවිතාකරමින්, ඉහත ක්‍රියාපදවල (වදන්වල) ශබ්දෝච්චාරණ හා වෙනස්-වෙනස් අරුත්/අර්ථ සොයා, උගෙන, මතකතබාගන්න.

{Find, learn and memorize pronunciations and different-different meanings of the above verbs (words) using Dictionaries.}

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll