මෝඩ ගැණිල්ල - 460

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

අඥාන ගණනය / අනුවණ ගිණීම - Foolish Counting.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Twelve men are returning from fishing. One hopes none of them have been drowned. They each count (counts) and each forgets (forgets) to count himself. All very sad that one is missing. Passing horseman offers to find the lost one and they promise him all their money if he can. He counts twelve. They bless him.

["Grammar Point.

none of

When you use none of with an uncountable noun, the verb is in the singular: 
None of the work was done.
None of the money was missing.

When you use none of with a plural noun or pronoun, or a singular noun referring to a group of people or things, you can use either a singular or a plural verb. The singular form is used in a formal style in BrE: 
None of the trains is/are going to London. 
None of her family has/have been to college.
None of us care OR cares what happens to him.
None of us is OR are able to escape the consequences of our actions."]

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll