තිත් ඉරි (ලොප් ලකුණු) - 226

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Thith Iri - තිත් ඉරි - Ellipsis or Marks of Omission. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

# To say that “I/We have omitted something” or “Going in the same manner".

# Three dots (...) used from the beginning or the end, and four dots (....) used in the middle of a sentence or a paragraph to show that something has been left out deliberately, when the meaning can be understood without it / them.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll