අතීත-අතීත ගැළපීම - 258

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

AtheethAtheetha Galapuma - අතීතාතීත ගැළපුම - Past-Past Agreement. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

If the verb in the Principal Clause is in the Past Tense, the verb in the Subordinate Clause should also be in the Past Tense.

I was very tired when I got home.

Did you know that I had written to your father?

We would have helped you if you had asked us.

# Exception.

A Past tense in the Principal Clause may be followed by a Present Tense in the Subordinate Clause when we wish to express something that generally happens or that is always true.

He told me that volcanoes shoot out steam and smoke to a great height.
Didn’t you know that Kabul is the capital of Afghanistan.
My mother bade me remember that all doors open to courtesy.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll