ඡේද කෙළපැමිණීම - 403

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

ඡේද කෙළ පැමිණෙන්න - Master Paragraphs.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Write single paragraphs on each of the following subjects: —

I. A fountain pen. 
2. China. 
3. A flood. 
4. An aeroplane. 
5. The Radio. 
6. A city you know. 
7. A horse. 
8. A narrow escape. 
9. A rainy day.
10. The Elephant-boy.
11. Early rising.
12. A railway station.
13. Milk.
14. The crow.
I5. Kindness.
16. A post-man.
17. Hobbies.
18. A dream.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll