ශැල් සහ ශුඩ් වරනැඟීම - අතීත කාලය - 137

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Shall Saha Should Waranangeema - ශැල් සහ ශුඩ් වරනැඟීම - Conjugation of Shall and Should. 

මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත! 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Past Tense.

Past Tense.
Singular.
Plural.
I should.
We should.
You should.
You should.
Thou shouldst.
Ye should.
He, She or It should.
They should.


ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll