පක්ෂීන්ගෙන් නැඟෙන ශබ්ද - 159

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Paksheengen Nengena Shabda - පක්ෂීන්ගෙන් නැඟෙන ශබ්ද - Sounds Made By Birds. 

මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත! 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Turkeys gobble.

Ravens croak.

Geese cackle.

Crows caw.

Ducks quack.

Owls hoot.

Cocks crow.

Parrots scream or squawk.

Hens cluck.

Sparrows chirp or twitter.

Doves coo.

Larks trill.

Eagles and Kites scream.

Thrushes warble.

We speak of a whirr of wings.

Bees and Flies buzz or hum or drone.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll