ද්වීරූක්තීන් මත විභාගයක් - 256

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Dweeruktheen Matha Vibhagayak - ද්වීරූක්තීන් මත විභාගයක් - A Test on Reduplicatives.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Make sentences containing the following Reduplicatives. 

Chit-chat

Ha-ha! 

Helter-skelter

Jingle-jangle

Little-by-little 

Ping-Pong

See-saw 

Sing-song

Tick-tack

Tip-top

Tom-tom

Zig-zag

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll