විවිධ නාම ප්‍රත්‍ය - 241

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Wiwidha Nama Prathya - විවිධ නාම ප්‍රත්‍ය - Miscellaneous Noun Suffixes.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

1. English Suffixes.

Ful, ing, le, ster.


Handful 

Saying 

Muddle 

Bolster


2. Of French Origin.

Age, ade, eon, ess, ey, ion, ique, ise, on, oon, ot, ry, son, ue, ure, y.


Passage 

Promenade 

Dungeon 

Lioness

Chimney

Stallion

Physique

Merchandise

Flagon

Cartoon

Chariot

Poultry

Poison

Retinue

Furniture 

Duchy


3. Of Latin Origin.

Al, ant, arium (orium), ary, ate, ent, ex, ia, ial, id, il, ile, ine, ite, ium, ix, men, ment, or, orium, ory, ure.


Animal

Irritant

Aquarium

Missionary

Dictionary

Nitrate

Crescent

Apex

Austria

Memorial

Fluid

Fossil

Missile

Medicine

Appetite

Harmonium

Appendix

Specimen

Document

Shipment

Liquor

Sanatorium

Factory

Lecture


4. Of Greek Origin.

Ad, gen, gon, gram, graph, ic, ics, id, ite, itis, lith, logy, m, ma, me.


Myriad 

Oxygen 

Pentagon 

Telegram 

Autograph

Magic

Mathematics

Pyramid

Dynamite

Bronchitis

Monolith

Physiology

Phlegm (Pron. Flem)

Dogma

Theme


5. Of Italian Origin.


Umbrella 

Vermicelli

Sonatina

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll